گروه تلگرام Cyber Secur 

#قوانین 

1- احترام هم دیگر رو داشته باشین 

2-موضوع گروه در مورد لینوکس | اینترنت | دارک وب | و اخبار رویداد های فناوری

سوال و پرسش های اندروید |تکنولوژی 

لینک