بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

اموزش html جلسه چهارم

در این اموزش |تگ های table |تگ width |تگ height

تگ table

از این تگ بیشتر در ساخت یک کادر های خاص با ویژگی های خاص در صفحات وب استفاده

می شود ولی طراحان سایت کمتر از این تگ استفاده می کننند

مثال:

<table>
<tr>
<td></td>
<tr/>
<table/>

کار های دیگری که می توان با این تگ انجام داد

<table border="1">
<tr>
<td>pclinux</td>
<td>pclinux.blog.ir</td>
<tr/>
<table/>

اگر این کد ها را اجرا کرده باشید به وضوح می بینید که چه اتفاقی رخ می دهد

برای هر نوشته یک سلول ایجاد می شود .


تگ width در table

این تگ بیشتر در css کاربرد دارد تا html از دید من از این تگ می توان برای مشخص کردن

طول  یک کادر و متن و غیره و اینکه برای مثال می توان از این تگ در table ساتفاده کرد:


<table width="200" border="1">
<tr>
<td>pclinux</td>
<tr/>
<tr>
<td>pclinux.blog.ir</td>
<tr/>
<table/>

این کد ها را را اجرا کنید می بینید که بعد از اجرا هر چقدر مقدار width را افزایش می دهیم

طول  سلول ها افزایش می یابد.


تگ height در table

از این تگ برای مشخص کردن عرض سلول در تگ table استفاده می شود
به مثال زیر توجه کنید:

<table width="20" border="1" height="60">
<tr>
<td>pclinux</td>
<tr/>
<tr>
<td>pclinux.blog.ir</td>
<tr/>
<table/>

این کد ها را اجرا کنید می بینید که هر چقدر مقدار height را افزایش می دهید

عرض سلول ها افزایش می یابد همیشه حتما باید مقدار height از 40 بیشتر یا خودش

باشد  تا عمل کند .


                                                                   پا یا ن