بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام روزتون بخیر

در این جلسه تگ های DD| LI | DL|  OL|
این تگ ها بیشتر برای ساخت پیوندها برای یک وبسایت انجام  می شود و استفاده می کنند

تگ UL و LI
این تگ ها بیشتر برای ساخت پیوندها برای یک وبسایت انجام  می شود و استفاده می کنند
به طور مثال :
<ul>
<li>pclinux.tk</li>
<li>pclinux.blog.ir</li>
<ul/>
این کد را اجرا کنید اگر این کد ها را اجرا کردید بصورت زیر خواهند بود
  • pclinux.tk
  • pclinux.blog.ir

تگ OL و LI
در html برای هر کسی هر سلیقه ای وجود دارد بعضی ها هم هستند کی می خواهند
به جای نقطه عدد باشد ما که نمی توانیم بگیم من اموزشش رو برای تو نمی زارم
به وطر مثال :
<ol>
<li>pclinux.tk</li>
<li>pclinux.blog.ir</li>
<ol/>
این کدها را اجرا کنید حال جوابی که باید بدهد
جواب :
  1. pclinux.tk
  2. pclinux.blog.ir
خیلی خوب که ادم html  و css رو بلد باشه و صفحه وبش رو خودش درست کنه

تگ DD و DL
برای اینکه نه نتقطه یا عددی پشت متن قرار بگیرد می توانید از تگ dl or ddاستفاده کرد مثال زیر
توجه کنید
<dl>
    <dd>PCLINUX</dd>
<dl/>
حال جواب :
      PCLINUXپا یا ن